>Anasayfa -> Kurucular> Tüketici Kanunu - TÜ-MER 1. Yaş günü Programı Resimleri
Şikayetinize uygun dilekçe örneği için e-dilekçe Projesini tıklayınız. Tüketici Mahkemelerine hitaben hazırlanan dilekçe örneklerini bilgisayarlarına indirebilirsiniz. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan gerçekçi, uygulanabilir ve istatistik imkanı tanıyan E-TÜKETİCİ PROJESİ'ne şikayetlerinizi ulaştırın. Sizden gelen şikayetlerden her hafta birini seçip sitemizde yayınlıyoruz. Haftanın şikayetini görmek için tıklayınız.
Veliler bağışa zorlanmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kesin talimat. Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nnde köklü değişikliğe giden Bakanlık, öğrenci velilerinden zorla bağış alınmayacağını bildirdi.

Veliler hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’nde düzenlemeler yaparak, yeniden yayınladı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların, okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile kurslardan sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işlettirilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, birlik, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddi katkı sağlamak üzere kurulacak.

Birlik, öğrencileri, Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ile Atatürk inkılap ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle işbirliği yapacak.

Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlama, okulun bina, tesis, derslik, laboratuar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına, teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ek tesis yaptırılmasına, eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunma, eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda, okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlama, birliğin görev ve yetkileri arasında yer alacak.

Ayrıca birlik, okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla işbirliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olacak.

Birlik, okula yapılan ayni ve nakdi bağışları kabul ederek kayıtlarını tutacak.

ÖĞRENCİLER, GENEL KURULDA GÖZLEMCİ OLABİLECEK

Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin tabii üyesi olacaklar. Yönetici ve öğretmenin üyeliği, okulla ilişiğinin kesilmesi durumunda, velinin üyeliği ise öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi halinde sona erecek.

Yönetmelikte, birliğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olarak belirlendi.

Buna göre genel kurul, birlik üyelerinden meydana gelecek. Genel kurul, katılan üyelerle toplanacak ve bunların çoğunluğu ile karar alacak. Ancak toplantı yeter sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının iki katından az olamayacak.

Genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az 15 gün önceden üyelere okul ilan panosu ve diğer iletişim araçları ile duyurulacak.

Okul öğrenci kurulu, okul öğrenci meclisi, onur kurulu başkanları ile her sınıf seviyesinden seçilen birer temsilci öğrenci, genel kurula gözlemci olarak katılabilecek.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI, VELİ OLACAK

Yönetim kurulu, okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından seçilen birer üye, veliler arasından seçilen 4 üye olmak üzere, 7 üyeden oluşacak.

Öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise müdür, müdür yardımcısı /öğretmen ve veliler arasından seçilen 3 üye olmak üzere yönetim kurulu 5 üyeden oluşacak.

Yönetim kurulunun görev süresi bir yıl olacak. Başkan, veli üyeler arasından seçilecek. Yönetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilecek. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamayacak.

Yönetim kurulu, eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlamak üzere okul müdürlüğü ve velilerle işbirliği yapacak.

Toplantılar en az 5 üyenin, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise 3 üyenin katılımı ile yapılacak ve kararlar oy çokluğu ile alınacak.

Denetim kurulu ise genel kurulca seçilen 2’si veli olmak üzere 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak.

Denetim kurulu, altışar aylık periyotlar halinde yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceleyecek ve sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna verecek.

BAĞIŞLAR BANKAYA YATIRILACAK

Resmi okullarda birliğin gelirleri, ayni ve nakdi bağışlardan, okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirlerinden, sosyal, kültürel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerden ve diğer gelirlerden oluşacak.

Ayni ve nakdi bağışlar, belge karşılığı birlikçe kabul edilecek.

Nakde çevrilebilecek ayni yardımlar, nakde çevrilerek nakdi bağışlar hesabına yatırılacak. Nakde çevrilemeyen ayni yardımlar, belge karşılığında okul müdürlüğüne teslim edilecek.

Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamayacak.

Bağışlar, bankaya yatırılacak.

ÖĞRENCİ PSİKOLOJİSİNE UYUM SAĞLAYACAK KİŞİLER

Resmi okullarda birlik, kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirecek veya işletebilecek.

Bu yerler, ilgili yasa uyarınca pazarlık usulü ile kiraya verilecek.

Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde, katılımcılardan ustalık belgesi istenecek.

Kantin ve benzeri yerlerde, alanlarında mesleki ve teknik eğitim diploması, sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık, ustalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip eğitim-öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilecek.

Kira gelirlerinden arz bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirlerinin yüzde 80’i birliğin, yüzde 10’u ilçe milli eğitim müdürlüğünün, yüzde 10’u il milli eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesaplarına aktarılacak.

Birliğin gelirleri, okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim-öğretim giderleri ile maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanacak. Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılacak.

Birlikler, milli eğitim mevzuatına aykırı çalışmalar ile siyasi faaliyet ve kişilere çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamayacak.

Birlikler, en az 2 yılda bir olmak üzere bakanlık, valilik veya il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince milli eğitim mevzuatına ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre denetlenecek.

Bu yönetmelik ile 18 Mayıs 1983 tarihli ve 18051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birlikler, kuruluşlarını 6 ay içinde, bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirecek.

İnternetHaber.com


14/08/2006 - ATM’lerdeki gizli komisyona dikkat
08/08/2006 - Klonlu telefon, ayıplı maldır.
31/07/2006 - ORTADOĞU’DAKİ SORUN İSRAİL SORUNUDUR
17/07/2006 - TÜ-MER'in ısrarlı takibi sonuç verdi
17/07/2006 - Tatilci, otellerden dertli
07/07/2006 - Döviz Gider Zammı Kalır
05/07/2006 - tüketicinin sabrı taşıyor
17/06/2006 - Kredi kartında faiz artışının sırrı
07/06/2006 - Bakan hakkında suç duyurusu
30/05/2006 - Acı itiraf: zehirli ürün yediriyorlar
21/05/2006 - Huzurumuz ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur
04/05/2006 - Zehirli varilleriniz sizin olsun!
03/05/2006 - ‘Fatura Ödeme Merkezi’ halkı dolandırdı
12/04/2006 - Kartta Ali Cengiz oyunu
09/04/2006 - TÜ-MER Kongresi Sonuçlandı
15/03/2006 - Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
14/03/2006 - Sonsayfa.com'dan Tüketici Köşesi
06/03/2006 - Kartzedelere uyarı: 60 günü beklemeyin
02/03/2006 - İhtarnameler TÜ-MER’den
01/03/2006 - Kredi Kartları Yasası Yürürlükte
26/02/2006 - Okul ve Camilere baz istasyonu kurma yasağı
24/02/2006 - Kredi Kartları Yasası Çözüm olacak mı?
22/02/2006 - Kredi Kartları Vebalinin Altında Kalmayın
22/02/2006 - Reklam Kurulu'ndan Efes'e Ceza
20/02/2006 - Kredi kartları can almaya devam ediyor
14/02/2006 - Sevgililer Günü ÖZEL
05/02/2006 - Türkiye tüketicisi harekete geçiyor
02/02/2006 - TÜ-MER Boykota hazırlanıyor.
29/01/2006 - 4 bin şikâyet 200 bin ziyaretçi
29/01/2006 - İGDAŞ yakılmayan gazın ücretini tahsil ediyor
28/01/2006 - Tüketici Web-Tv çekimleri yapıldı.
23/01/2006 - OGS ve KGS'li araçların geçmesi çözüm olur mu
21/01/2006 - Sayın Pektaş Kamuoyunu yanıltmaktadır
11/01/2006 - Sivil toplumun baskısı sonuç getirdi
10/01/2006 - Tepki alan fatura ödeme merkezleri, çığ gibi
07/01/2006 - Gişeler kalkacak, trafik akacak
02/01/2006 - AB kriterlerine dolandırıcılar da uydu!
25/12/2005 - “tüketici web-tv” yayına başladı.
09/12/2005 - Cep-kriz masası kuruldu
04/12/2005 - Kayıtdışı Telefonlar, kayıt altına
04/12/2005 - TÜ-MER iç eğitim çalışmalarına başladı
30/11/2005 - Gıda Standardı tartışmaları devam ediyor
29/11/2005 - Kredi kartları yasası mecliste.
21/11/2005 - ST֒nün başkana tanıdığı krallık
16/11/2005 - Bilgilenmek evrensel tüketici hakkıdır
15/11/2005 - İTO'dan anlamlı toplantı
06/11/2005 - Belediye otobüsünde telefon kavgası boşuna
21/10/2005 - Ramazan'da tüketici hakları konuşuldu
09/10/2005 - TÜ-MER'e Teşekkür Plaketi
28/09/2005 - Krizin adı: Kredi Kartları
04/09/2005 - Bankalardan kefile gizli tuzak
17/08/2005 - Yargıtay kararları olumlu
16/08/2005 - Alışveriş merkezine tazminat cezası
07/08/2005 - Mağdur Tüketici Yalnız Değil
01/08/2005 - Tüketiyoruz Ama Bilinçsiz
31/07/2005 - Mağdur tüketiciye broşürle çağrı
24/07/2005 - Soyulan aracın zararını otoparkçı ödeyecek
19/07/2005 - Alo Şikayet Hattı
05/07/2005 - Haber1'den dev adım!
03/07/2005 - Tatil yerini beğenmeyen vazgeçebilecek
01/07/2005 - Sonsayfa.com'dan TÜ-MER'e Büyük Destek
29/06/2005 - TÜ-MER ses getirdi
26/06/2005 - Asgari Ödeme Tuzağı!
22/06/2005 - Çocuklara kumar tuzağı!..
19/06/2005 - TÜ-MER İnternette lider
19/06/2005 - Tüketiciden online şikayet dönemi
15/06/2005 - Reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?
08/06/2005 - Bize sinek vız gelir
31/05/2005 - Veliler bağışa zorlanmayacak
29/05/2005 - Bankalar tüketiciyi soyuyor!..
23/05/2005 - Festivalde TÜ-MER Standına Büyük İlgi
23/05/2005 - Pompalı soygun
18/05/2005 - TRT' de tüketici hakları konuşuldu
15/05/2005 - Tatiliniz zehir olmasın
09/05/2005 - Fatura kuyruğuna korsan çözüm
28/04/2005 - Vatandaşlık Hakları Rehberi
22/04/2005 - Sözleşmedeki haksız şartlar mağdur ediyor
20/04/2005 - TÜ-MER Yeni Stratejiler Belirliyor
10/04/2005 - 1 YTL’lik cep vergisine tepki.
01/04/2005 - TÜ-MER Anadoluya Seslendi
22/03/2005 - TÜ-MER’e “Tüketici Oscarı”
16/03/2005 - Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı.
07/03/2005 - TÜ-MER 1 Yaşında.
22/02/2005 - TÜ-MER'i 6 Mart heyecanı sardı...
16/01/2005 - e-tüketici ve e-dilekçe rekora koşuyor.
04/01/2005 - Bilgilen Kampanyasının Tanıtımı Yapıldı
02/01/2005 - Hak Aramayan Kimse Kalmayacak
07/12/2004 - İletişimde Tehlike Çanları Çalıyor
26/11/2004 - Tüketicilerin Donkişot'ları Akistanbul'da
12/11/2004 - Etiketsiz Firmadan Alışveriş Yapmayın
05/11/2004 - TÜ-MER, Kanal 6 İftar Saati'inin Konuğu Oldu
02/11/2004 - Zorunlu Bağış Çileden Çıkartıyor
10/10/2004 - Marmara FM'de Tümer Rüzgarı Esti
27/09/2004 - Tüketici Mahkemeleri Levent'de Hizmete Girdi
15/08/2004 - TÜ-MER Beyoğlu Savcılığı'nda İfade Verdi
01/08/2004 - Tüketici Hakları Merkezi Moral FM'deydi
09/07/2004 - Peugeot Mağdurları Buluştu
08/07/2004 - Telekom (zamlı) indirim yaptı.
07/07/2004 - E-Tüketici hayata geçti.
15/06/2004 - Sivil toplum istedi, mahkeme kuruldu…
20/05/2004 - Etiketinde “Transgenik ürün” yazılsın.
07/05/2004 - Geciken adalet, adalet değildir!
10/04/2004 - “muhtelif ilavenin” peşini bırakmıyoruz.
18/03/2004 - müstehcenlik meşrulaştırılıyor mu?
11/03/2004 - “bayrak ve afiş yarışına hayır…”
16/02/2004 - İGDAŞ’ın yetki verdiği firmalar, yetkilerini
09/02/2004 - Konutlar için garanti belgesi zorunluluğu
03/02/2004 - Ayıplı hizmetin bedeli iade edilsin.
30/01/2004 - Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER Kuruldu


                   TÜKETİCİ WEB-TV
      TÜ-MER 2. Olağan Genel Kurulu
TÜ-MER Tanıtım filmi izlemek için tıklayınız.
          TÜKETİCİ WEB-TV (ARŞİV) TÜKETİCİ WEB-TV. Geçtiğimiz Hafta Konuk.Genel Başkan Yardımcısı Bayram ÇİĞDEM
TÜKETİCİ WEB-TV. Genel Başkan Vekili Fatih DİNLER
TÜKETİCİ WEB-TV. Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk Komitesi Başkanı Av.Faruk HANÇER
TÜKETİCİ WEB-TV.Konuk.Genel Başkan Ömer KESER
Tüketici Hakları Merkezi Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız.
8. Tüketici Hakları Ödül Töreni izlemek için tıklayınız.
Ülkemizde kurulan yabancı sermayeli firmaların listesi için tıklayınız...
(Not : Dosya indirme süresi bağlantı hızınıza göre değişiklik gösterebilir.)
Basında Tümer

STV - TRT - FLSH TV izlemek için tıklayınız.

STV Ana Haberleri "Özel Haber" izlemek için tıklayınız.

SKY Türk Geceye Bakış Programını izlemek için tıklayınız.
ATV Ana Haber, izlemek için tıklayınız.
STV Ana Haber, izlemek için tıklayınız.
EXPO CHANNEL "Başkanlar Konuşuyor", izlemek için tıklayınız.
TGRT Ana Haber, izlemek için tıklayınız.
KanalA Ana Haber, izlemek için tıklayınız.
Cihan Haber Ajansı, izlemek için tıklayınız.
Bilgilenmek evrensel tüketici hakkıdır 29/11/2005

Mağdur Tüketici Yalnız Değil 09/08/2005

Asgari Ödeme Tuzağı! 28/06/2005

Akdeniz sineği bize vız gelir 28/06/2005

Tatiliniz zehir olmasın 15/05/2005

Diğer tüm basın açıklamalarını görmek için tıklayınız...


TÜ-MER / TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ
İstanbul Cad. Taşkınlar İş Merkezi No:3 Kat:5 Dörtyol Meydany Esenler / İSTANBUL
TEL: (212) 611.10.00 - FAX: (212) 568.04.12 E-Mail:tuketici@tuketicimerkezi.org
www.tumer.org
www.tuketicimerkezi.org

TÜ-MER Ailesine Üye Olmak İster misiniz?
Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER'e üye olmak için buraya tıklayarak bilgisayarınıza indireceğiniz Word dosyasını bize ulaştırabilirsiniz. Ayryca derneğimizin tüzüğüne ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Tüketicinin Sesi


YİNE O KREDİ KARTLARI
Bayram Çiğdem www.haberkenti.com

Sitemizi şu ana kadar
 
 
  kişi ziyaret etti.  
 
TÜ-MER / TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ
İstanbul Cad. Taşkınlar İş Merkezi No:3 Kat:5 Dörtyol Meydanı Esenler / İSTANBUL
TEL: (212) 611.10.00 - FAX: (212) 568.04.12       tuketici@tuketicimerkezi.org